BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 470/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH IMARKET Việt Nam.
(Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HàNội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20141223/IMV ngày 23/12/2013của Công ty TNHH IMARKET Việt Nam về việc nhập khẩu hàng hóa bán vào khu chế xuất.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;khoản 3 Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 12 vàĐiều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóatừ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoàivào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từkhu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác là đối tượng không chịu thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh và Công ty TNHHSamsung Electro-Machanics Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất nên hàng hóa nhậpkhẩu từ nước ngoài của DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX thuộc đối tượng không chịuthuế nhập khẩu. Trường hợp các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóađể cung cấp máy móc, thiết bị cho DNCX thì số hàng hóa đó cũng thuộc đối tượngkhông chịu thuế nhập khẩu.

Đối với hàng hóa là quần áo, găng tay bảo hộ lao động, các loạimáy móc thiết bị, dụng cụ tiêu hao do Công ty TNHH IMARKET Việt Nam nhập khẩu (theoquyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu) thì Công ty phải nộp thuế nhập khẩu. Saukhi bán số hàng hóa nêu trên cho DNCX thì Công ty được hoàn lại số thuế nhập khẩuđã nộp theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH IMARKET Việt Namđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-Sâm(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng