BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 470 /TCT-HTQT
V/v thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ ChíMinh.

Trả lời công văn số 16279/CT-KT2 ngày 30/12/2008 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hoàn thuế theo Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp tái uỷ quyền giữa cáccông dân Pháp thực hiện trên lãnh thổ Pháp sẽ thuộc diện điều chỉnh của pháp luậtPháp, không thuộc diện điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Theo giải trình của Ngân hàng BNPParibas – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại văn bản ngày 06/11/2008 gửi Cục ThuếTP. Hồ Chí Minh thì: tất cả các giấy uỷ quyền do lãnh đạo Tập đoàn BNP Paribascấp đều được công chứng theo đúng luật pháp của Cộng hoà Pháp. Riêng giấy tái uỷquyền cho ông Luc Cardyn đã có chứng thực của công chứng Pháp ngày 20/5/2008, đồngthời đã được xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ngày 21/5/2008 (Giấytái uỷ quyền đã được hợp pháp hoá lãnh sự). Như vậy, giá trị của “Giấy tái uỷquyền” trong trường hợp này có thể coi là hợp lệ nhằm mục đích áp dụng Hiệp địnhthuế theo hướng dẫn của Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 và Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải