VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 470/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng về quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xét đề nghị của Văn phòngChính phủ và Bộ Tư pháp về việc quy định thời điểm có hiệu lực thi hànhcủa văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trongkhi chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật năm 2008 (Công văn số 370/VPCP-PL ngày 14 tháng 01 năm2009), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luậtcủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải quy định cụ thể thời điểm cóhiệu lực thi hành của văn bản theo đúng quy định tại Điều 78 Luật ban hành vănbản quy phạm pháp luật. Theo đó, tại điều khoản thi hành của văn bản phải quyđịnh cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành theo nguyên tắc không sớmhơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Ngày ký ban hành văn bản là ngàyVăn phòng Chính phủ phát hành văn bản đã được Thủ tướng ký (ngày vào Sổ vănbản đi của Văn phòng Chính phủ);

2. Thời điểm có hiệu lực củavăn bản quy phạm pháp luật cụ thể sẽ do cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất đểChính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định khi xem xét, thông qua hoặc kýban hành. Sau khi Thủ tướng ký văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan chủ trìsoạn thảo xác định cụ thể và ghi ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành vào vănbản khi làm thủ tục phát hành văn bản.

Văn phòng Chính phủ thông báođể các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để B/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ