TNG CỤC THUCỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47024/CT-HTr
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế
Địa chỉ: Số 69 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0101820129

Trả lời công văn số 1015/AIC-KTTC ngày 09/07/2015của Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phốHà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định, số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tạiKhoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháptheo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịchvụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khithanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty xuấtbán hàng hóa ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và thuế Vietnam Airlines vận chuyểnhàng hóa thì chi phí vận chuyển nếu có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quyđịnh của pháp luật, hóa đơn dịch vụ từng lần vận chuyển có giá trị từ 20 triệuđồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt thì chi phí vận chuyển được tính là chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty Cổphần Tiến Bộ Quốc Tế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng kiểm tra số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn