VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4707/VPCP-V .III
V/v giải quyết đề nghị của UBND tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Cà Mau (văn bản số 58/BC- UBNDngày 18 tháng 4 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1226/BKHĐT-KTNN ngày 14 tháng 5 năm 2014 ), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 1622/BNN-TCTL ngày 23 tháng 5 năm 2014), Giao thông vận tải (côngvăn số 5241/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2014), Tài chính (công văn số 6537/BTC-NSNN ngày 20 tháng 5 năm 2014), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cóý kiến như sau:

1. Về đầu tư các dự án nâng cấp đê biển:

a) Đối với đê biển Tây: Ủyban nhân dân tỉnh Cà Mau căn cứ vào số vốn hỗ trợ của ngân sách trungương và các nguồn vốn hợp pháp khác, lựa chọn các hạng mục, các đoạn đê xungyếu để đầu tư, tránh dàn trải. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bố trí vốn cho Tỉnh,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với đê biển Đông: Tỉnh rà soát, lựa chọn những đoạntuyến xung yếu, cấp bách ưu tiên làm trước, thực hiện thẩm định nguồn vốn theoquy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ; BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất việchỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kè chống sạt lở ven sôngkhu dân cư ven sông thành phố Cà Mau, khu vực thị trấn Năm Căn, kè Tân Thuận:Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan đề xuất phương án bố trí vốn ngân sáchTrung ương hỗ trợ cho các dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, ngành liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng