BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4708/BCT-CNNg
V/v xuất khẩu tinh quặng Ilmenit tồn kho

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

Ngày14 tháng 01 năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn số 129/UBND-CN 1đề nghị Bộ Công Thương giải quyết cho các doanh nghiệp trên địa bàn được xuấtkhẩu số lượng tinh quặng sắt, ilmenit và mangan tồn kho năm 2012 (kèm theo Biênbản kiểm tra và hồ sơ liên quan), theo đó, đề nghị cho phép Tổng công ty Khoángsản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) được xuất khẩu 41.248 tấn tinh quặngilmenit hiện đang tồn kho.

Thủtướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo việc xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơhoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạtđộng khoáng sản (tại công văn số 407/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Văn phòngChính phủ). Việc xuất khẩu khoáng sản tồn đọng năm 2012 là giải pháp tình thếgiúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn ứđọng, tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và chỉ áp dụng đối với một sốloại khoáng sản tồn kho của năm 2012 sau khi đã kiểm tra, xác nhận.

Theoquy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản và căn cứ kết quảkiểm tra khoáng sản thực tế tồn kho của các đoàn kiểm tra (Đoàn kiểm tra liênngành tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, thực hiện từ ngày 08 tháng 01 năm 2013 đến ngày 10tháng 01 năm 2013 và Đoàn tái kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì,thực hiện kiểm tra từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 đến ngày 17 tháng 4 năm 2013),Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quytrình và hồ sơ kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành do tỉnh Hà Tĩnh thực hiệnphù hợp với hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 12397/BCT-CNNg ngày 21tháng 12 năm 2012 về việc kiểm tra số lượng khoáng sản tồn kho thực tế.

2. Căncứ đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 129/UBND- CN1 nêu trênvà báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn tái kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thươngchủ trì, Bộ Công Thương thống nhất việc Mitraco xuất khẩu tối đa 41.031tấn tinh quặng ilmenit tồn kho có hàm lượng TiO2 ³ 52%.

3. Đềnghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dungsau:

- Chỉđạo các cơ quan chức năng của Tỉnh kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuậnlợi cho Mitraco thực hiện việc xuất khẩu khoáng sản tồn kho theo quy định.

- Chỉđạo Mitraco điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2013 và các năm tiếp theo phù hợpvới nhu cầu tiêu thụ khoáng sản trong nước; không để tái diễn tình trạng tồnkho khoáng sản như thời gian vừa qua.

- Trongquá trình thực hiện việc xuất khẩu, nếu có doanh nghiệp trong nước (kể cả cácdoanh nghiệp ngoài tỉnh) có nhu cầu mua tinh quặng ilmenit để chế biến sâu thìMitraco phải ưu tiên bán cho doanh nghiệp trong nước.

- Dừngviệc xuất khẩu và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm như: thu gom khoáng sản khaithác trái phép, bán phá giá, kê khai giá thấp để gian lận thuế, quay vòng chứngtừ v.v..

Trênđây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu tinh quặng ilmenit tồn kho.Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, hướng dẫn Mitraco thực hiện nghiêm chỉnh cácnội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang