BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4708/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH năm học 2007 - 2008

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mớichương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáodục và đào tạo tổ chức mua sắm, khai thác sử dụng và bảo quản thiết bị dạy họcnăm học 2007 - 2008, cụ thể như sau:

I/ Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học

1. Về số lượng

Phải đảm bảo mua sắm đủ số lượng thiết bị dạy học tối thiểutheo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a. Đối với lớp 11

Các căn cứ để sở giáo dục và đào tạo xác định số lượng thiếtbị dạy học tối thiểu cần mua sắm:

- Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp11;

- Bản hướng dẫn cách tính số lượng thiết bị dạy học tốithiểu lớp 11 (phụ lục đính kèm). Đối với mỗi trung tâm giáo dục thường xuyên,trang bị 01 bộ thiết bị dạy học cho các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử,Địa lí;

- Kết quả kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học,điều kiện cơ sở vật chất hiện có của mỗi nhà trường và đề nghị của Hiệu trưởngcác trường trung học phổ thông về việc mua sắm thiết bị dạy học cho năm học2007 - 2008.

b. Đối với các lớp còn lại

Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra rà soát thựctrạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có ở các trường thuộc cấp Tiểu học,cấp Trung học cơ sở, cấp Trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thườngxuyên để xác định nhu cầu vật tư tiêu hao; số lượng thiết bị dạy học tối thiểucần mua bổ sung để dự trù mua sắm.

2. Về chất lượng

Để việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo chấtlượng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo cầntổ chức thực hiện những công việc sau:

a. Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 theotiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản được quy định tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày08/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạyhọc tối thiểu lớp 11 và mẫu thiết bị dạy học lớp 11 đã được Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo phê duyệt tại quyết định số 2401/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2007;

b. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tácnghiệm thu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 năm học 2007 - 2008;

c. Giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng các trường, Giám đốc cáctrung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao thiết bị dạyhọc tại các trường và các trung tâm.

3. Tổ chức mua sắm

a. Việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học được thực hiện theoquy định của Luật đấu thầu ngày 29/11/2005, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các sở, banngành có liên quan, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn để lập dự toán, xây dựngkế hoạch mua sắm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để mua sắmthiết bị dạy học tối thiểu kịp tiến độ năm học.

c. Tranh ảnh, bản đồ và các thiết bị dạy học khác có thểthay thế bằng các phần mềm dạy học, thiết bị dạy học điện tử nhưng phải đáp ứngyêu cầu của nội dung chương trình và sách giáo khoa mới.

d. Khi lập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, các trường vàcác trung tâm giáo dục thường xuyên cần rà soát các thiết bị dạy học hiện có vàđối chiếu với Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu để mua sắm cho phù hợp, tránhlãng phí.

e. Các trường và các trung tâm giáo dục thường xuyên đãtrang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu, nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất,kinh phí và đội ngũ giáo viên có thể mua sắm thêm các thiết bị dạy học khác(ngoài Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) để phục vụ đổi mới phương pháp dạyhọc.

f. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức mua sắmthiết bị dạy học cho các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên đảm bảo sốlượng, chất lượng và kịp tiến độ năm học 2007 - 2008.

II/ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, bảo quản và khaithác sử dụng thiết bị dạy học

1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

a. Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn,bồi dưỡng để giáo viên đứng lớp sử dụng được thiết bị dạy học theo yêu cầu củachương trình và sách giáo khoa mới.

b. Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dụcthường xuyên chịu trách nhiệm bố trí đủ giáo viên đứng lớp tham gia tập huấn vềsử dụng thiết bị dạy học theo nội dung chương trình và sách giáo khoa mới.

c. Kinh phí mua tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn sử dụngthiết bị dạy học cho giáo viên được sử dụng từ nguồn kinh phí của Dự án đổi mớichương trình giáo dục và nội dung sách giáo khoa thuộc Chương trình mục tiêuQuốc gia giáo dục và đào tạo phân bổ cho các địa phương.

2. Bảo quản và khai thác sử dụng

Để bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị dạy học đã trangbị có hiệu quả, sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức thực hiện các công việc sau:

a. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố huy động cácnguồn kinh phí để sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất bảo quản và triển khai sửdụng thiết bị dạy học;

b. Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường, Giám đốc cáctrung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch và triển khai sử dụng có hiệuquả thiết bị dạy học đã trang bị, tránh lãng phí;

c. Tổ chức thi sử dụng thiết bị dạy học, phát động phongtrào tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung thêm thiết bị dạy học phù hợp với đặcđiểm của từng địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học vànâng cao chất lượng giáo dục;

d. Chỉ đạo thực hiện công văn số 4089/BGDĐT-TCCB ngày 19/4/2007hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chứclàm công tác thiết bị.

III/ công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra

1. Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, banngành chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc mua sắm thiết bị dạyhọc tối thiểu về số lượng, chất lượng, tiến độ và công tác tập huấn, bảo quảnsử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, Banngành tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra đánh giá việc triển khai công tácthiết bị dạy học năm học 2007 - 2008 của các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo phốihợp với các sở, ban ngành phổ biến đến các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo,Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyênđể thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn bản này. Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban
VHGD TN, TN và NĐ của Quốc Hội (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố (phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Bộ, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ
TCCB, Vụ KHCN, Vụ PC, T.tra Bộ, Viện CL&CTGD và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, Website của Bộ GD&ĐT;
- Công đoàn GDVN, Hiệp hội TBGD Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng