B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4708/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Thương mại XNK Nông sản Hoàng Anh
(Đ/C: 747 Âu Cơ - Phường Tân Thành - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1208/CVHA ngày 12/8/2014của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Hoàng Anh và công văn số 7413/CT-TTHT ngày 9/9/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo về trường hợp củaCông ty TNHH Thương mại Xutnhập khẩu Nông sản Hoàng Anh. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, k cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồithường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp đượctrừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chng từ hợp pháp theo quy định củapháp luật”.

Tại điểm đ Điều 2 Thông tư số 111/ 2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế thunhập cá nhân bao gồm:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoàitiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dướimọi hình thức:

đ.3.1) Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân quầnvợt, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, th dục th thao...) nếu thẻ có ghi đích danhcá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhânhoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tậpthể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vàothu nhập chịu thuế của người lao động;trường hợp chỉ đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịuthuế của cá nhân được đưa đón.”

Căn cứcác quy định nêu trên, trường hợpCông ty có ký hợp đồng mượn xe ô tô theo quy định của pháp luật và thực tế có sửdụng vào mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty được kê khai khấu trừ thuếGTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếthu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng nếu các khoảnchi phí được nêu cụ thtrong hp đồng mượn xe và đáp ứng đủ các điềukiện về khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.

Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản lợi ích mà cá nhânchủ sở hữu xe (là giám đốc Công ty) nhận được thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tng cục Thuế trả lời đ đơn vị biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC-BTC, CST-BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn