BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4708TC/TCT
V/v: C/s thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7369/CT-NV ngày 2/11/2000của Cục thuế hỏi về việc thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tham hoạtđộng kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với cá nhân nước ngoài tham gia đầu tưchứng khoán tại Việt Nam:

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối vớihoạt động kinh doanh chứng khoán quy định: các cá nhân đầu tư chứng khoán đượcmiễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cho phần thu nhập từ cổ tức,lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán. Quy định này áp dụng cho cả cánhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài.

Do vậy đối với cá nhân nước ngoài tham gia đầutư chứng khoán tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Trường hợp tổ chức nước ngoài được thành lậptheo Pháp luật nước ngoài có tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thực hiệnnghĩa vụ thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 củaBộ Tài chính.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia muachứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải nộp thuế chuyển thu nhậpra nước ngoài bằng 5% số thu nhập chuyển ra nước ngoài.

Bộ Tài chính thông báo để đơn vị biết và thựchiện.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNGVũ Văn Ninh