CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 471/CP-QHQT
V/v: Dự án "Nhà giảng dạy và tập luyện thể dục thể thao Trung tâm giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng"

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2459BKH/KTĐN, ngày 19 tháng 4 năm 2002) về việc tiếp nhận Dự án "Nhà giảng dạy và tập luyện thể dục thể thao Trung tâm giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý việc Bộ Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận Dự án "Nhà giảng dạy và tập luyện thể dục thể thao Trung tâm giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng" do Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMWF) Mỹ viện trợ không hoàn lại với tổng kinh phí 750.000 USD.

2- Giao Bộ Giáo dục - Đào tạo tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng và Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm