THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------------------

Số: 471/TTg-QHQT

V/v: Báo cáo kết quả đàm phán Dự án "Nâng cấp Đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long" vay vốn WB.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài

chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi

trường, Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần

Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp,

Trà Vinh, Cà Mau.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 47/TTr-NHNN ngày 28 tháng 3 năm 2012) về kết quả đàm phán Dự án "Nâng cấp Đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Nâng cấp Đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long", như báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan cho Dự án với đại diện của WB.

3. Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho WB về ủy quyền nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp và UBND tỉnh/ thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Trà Vinh hoàn tất các điều kiện hiệu lực để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;

- Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 36

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải