ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/UBND-NC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

Bắc Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: SởTư pháp.

Ngày 27/02/2013, Bộ Tư pháp có Công văn số 1566/BTP-HCTP về việc báo cáo kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Namnăm 2008; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện; kết quả báo cáoChủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/3/2013 để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 1566/QĐ-BTPngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp kèm theo mẫu báo cáo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- CVP, PCVPNC, TH.
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNGLê Tuấn Phú