BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 4711-CV/BTCTW
V/v thực hiện chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội các cấp của Đảng. Mặt trận và các đoàn thể chính trị

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tiếp theo Công văn số 3950-CV/BTCTW, ngày20-12-2012 của Ban Tổ chức Trung ương v/v thực hiện chế độ, chính sách đối vớicán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ của Mặt trận và các đoàn thể chínhtrị - xã hội; trong quá trình thực hiện, một số tỉnh, thành ủy và Bảo hiểm xãhội Việt Nam (Công văn số 961/BHXH-CSXH ngày 13-3-2013) đề nghị bổ sung và làmrõ thêm một số nội dung; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thi hành làm rõ thêmnhư sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Bổ sung đối tượng: Cán bộ, công chức công tác, làmviệc ở các cơ quan trong hệ thống chính trị, được cấp có thẩm quyền điều độngsang công tác ở Hội cựu chiến binh (từ cấp Trung ương đến cấp xã, phường, thịtrấn) và giữ chức vụ bầu cử.

Cán bộ giữ chức vụ bầu cử trong đảng (từ Trung ươngđến cấp xã) thuộc đối tượng theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15-6-2010 củaChính phủ và có nguyện vọng nghỉ hưu, nhưng vì nhiều lý do nên chưa hoàn thiệnthủ tục nghỉ hưu theo quy định, nay đã đủ hồ sơ theo qui định tại Nghị định số67/2010/NĐ-CP và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW, ngày 29-10-2010 của Ban Tổ chứcTrung ương.

2. Tổ chức thực hiện

Các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch tổchức đại hội các cấp (từ cơ sở đến đại hội toàn quốc) của tổ chức mình để báocáo cấp ủy cùng cấp danh sách cán bộ không đủ tuổi tái cử và có nguyện vọngnghỉ hưu theo Nghị định số 67/NĐ-CP để làm thủ tục nghỉ hưu với cơ quan Bảohiêm xã hội được phân cấp quản lý.

Trường hợp cán bộ giữ chức vụ bầu cử đủ điều kiệnnghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 67/2010/NĐ-CP nhưng chưa được giảiquyết cũng được áp dụng theo Công văn này.

Đề nghị các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu thực hiện; nếu có vướng mắc đềnghị tiếp tục phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy;
- Ban Tổ quốc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP; Vụ CSCB

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh