VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: miễn nộp phí hàng hải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương Vinashin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn: số 5160/BTC-TCDN ngày 21 tháng 4 năm 2011 và số 8567/BTC-TCDN ngày 01 tháng 7 năm 2011), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2835/BGTVT-TC ngày 17 tháng 5 năm 2011) về việc miễn phí hàng hải 04 tàu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương Vinashin, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại các công văn trên và giao Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý cụ thể.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.15
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng