TNG CỤC THUCỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47118/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cổngthông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 662/PC-TCT ngày 25/6/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của các độc giả trênCổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Lê Hồ Chí (sau đâygọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầuphụ nước ngoài. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cánhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Khoản 4 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng:

“4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức,cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức,cá nhân nước ngoài ”

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng không áp dụng.

+ Tại Khoản 2 Điều 4 quy định về người nộp thuế:

“2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theopháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chứckhác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặctrả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồngnhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo cácđiều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cungcấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọichung là Bên Việt Nam) bao gồm:

- Tổ chức nước ngoài hoặc đại diện của tổ chứcnước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;

- Các tổ chức khác ở Việt Nam;

- Các cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanhnghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nướcngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài."

+ Điều 5 quy định về các loại thuế áp dụng:

Điều 5. Các loại thuế áp dụng

1. Nhà thầu nước ngoài, Nhàthầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giátrị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thôngtư này.

2. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầuphụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGTtheo hướng dẫn tại Thông tư này, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật vềthuế TNCK

3. Đối với các loại thuế, phí vàlệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các vănbản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành ."

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nộihướng dẫn Độc giả như sau:

- Trong trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầuphụ nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không áp dụng chế độ kếtoán Việt nam và không thực hiện đăng ký thuế cũng như không có mã số thuế đượccơ quan thuế cấp thì Bên Việt Nam có trách nhiệm nộp thay thuế nhà thầu đượcquy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên trừ trường hợpHiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Pháp có quy định khác.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơquan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điệntử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn