BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4712/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 2878/CT-KTT1 ngày 11/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về thuế GTGT, Tổng cục Thuế hướng dẫnáp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Thuế GTGT đối với sản phẩm muối:

Tại điểm 4 mục II phần A Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng khôngchịu thuế GTGT bao gồm: “Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tựnhiên, muối tinh, muối i-ốt, mà thành phần chính có công thức hóa học là NaCl”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, sản phẩmmuối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt, màthành phần chính có công thức hóa học là NaCl thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT kể cả ở khâu kinh doanh thương mại.

2. Thuế GTGT đối với hoạt động thugom, xử lý rác thải:

Tại điểm 11 mục II phần A Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng khôngchịu thuế GTGT như sau:

“Dịch vụ phục vụ công cộng về vệsinh, thoát nước đường phố và khu dân cư bao gồm các hoạt động thu, dọn, xử lýrác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải. Trường hợp cơ sở kinh doanhthực hiện các dịch vụ về vệ sinh, thoát nước cho các tổ chức, cá nhân, như: laudọn, vệ sinh văn phòng thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”.

Tại điểm 3 mục I phần B công văn số 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNDN năm 2010 vàmột số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoàihướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Dịch vụ phục vụ công cộng về vệsinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung cấp cho tổ chức, cá nhân bao gồmcác hoạt động: thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xửlý nước thải; bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt; thông tắc côngtrình vệ sinh, hệ thống thoát nước thải; quét dọn nhà vệ sinh công cộng; duytrì vệ sinh tại các nhà vệ sinh lưu động (nhà vệ sinh lắp trên xe ô tô); đặtdụng cụ thu chứa rác thải phục vụ vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển xửlý chất thải khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cungcấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân, như: dịch vụ vệ sinh, lau dọn văn phòng,lau dọn nhà cửa… thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”.

Tại điểm 2, điểm 3 mục II phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuếsuất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

- Hoạt động thu gom và xử lý bùn,rác thải rắn do cơ sở kinh doanh cung cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT.

- Cơ sở kinh doanh bán các mặt hàngtúi nilon, gạch, mùn vi sinh áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với từng mặt hàngtheo hướng dẫn tại điểm 2, điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ căn cứtình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ TC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn