Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3715 TC/TCT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2001
VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG TINH BỘT
Đà CATION HÓA

Kínhgửi: - Tổng cục Hải quan

-Tổng Công ty giấy Việt Nam

-Công ty xuất nhập khẩu Phú Thọ

-Công ty giấy Việt Trì

Trả lời công văn số3090 ngày 5/7/2000 của Tổng cục Hải quan, công văn số 1460/CV-XNK ngày16/10/2000 của Tổng Công ty giấy Việt Nam, Công văn số 25/GVT ngày 13/10/2000của Công ty giấy Việt Trì, công văn số 56/XNK ngày 16/10/2000 của Công ty xuấtnhập khẩu Phú Thọ về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng tinh bột đã biến tínhdùng làm chất gia keo nội bộ giấy, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998; Danh mục sửa đổi, bổ sungtên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hànhkèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ /BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tàichính; Nguyên tắc phân loại hàng hoá quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợptác hải quan thế giới; ý kiến tham gia của Bộ Công nghiệp tại công văn số 4439/CV-TCKT ngày 24/11/2000, ý kiến đề xuất của Tổng cục Hải quan tại công vănsố 3090 ngày 5/7/2000 và của Tổng công ty Hoá chất tại công văn số 347/CV-HTQT ngày 22/11/2000;

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan cáctỉnh, thành phố thống nhất thực hiện phân loại mặt hàng "tinh bột đãcation hoá" dùng làm gia keo nội bộ giấy nhập khẩu trước ngày 1/1/2001ngày Quyết định số 193/2000/QĐ /BTC có hiệu lực thi hành, được áp dụng mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% (mười phần trăm) như quy định tại Quyết địnhsố 193/2000/QĐ /BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan thống nhất chỉđạo thực hiện phân loại và thu thuế nhập khẩu mặt hàng "tinh bột đã cationhoá" dùng làm gia keo nội bộ giấy; Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công tyGiấy Việt Trì, Công ty xuất nhập khẩu Phú Thọ được biết và thực hiện nộp thuếtheo đúng quy định.