Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4717/TCHQ-KTTT
NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC NỘP THUẾ NHẬP KHẨU
ĐỐI VỚI TSCĐ CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn số 9026 TC/TCT ngày 24 tháng 9 năm 2001 của Bộ Tài chính có ýkiến về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với tài sản cố định khi chuyểnnhượng. Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điều 57, Điều 60 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầutư nước ngoài tại Việt Nam thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩumáy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định hình thành doanh nghiệp được miễn thuếnhập khẩu. Doanh nghiệp không được nhượng bán máy móc, thhiết bị được miễn thuếnhập khẩu tại thị trường Việt Nam. Trường hợp được Bộ Thương mại chấp nhận chophép nhượng bán tại thị trường Việt Nam thì doanh nghiệp phải truy nộp đủ thuếtheo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhưngkhông nhập khẩu từ nước ngoài mà mua lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài được phép bán tại Việt Nam thì không thực hiện truy thu thuế nhập khẩu,thuế GTGT đối với doanh nghiệp được phép bán hàng. Doanh nghiệp được phép tiếpnhận để tạo TSCĐ được xử lý miễn thuế nhập khẩu theo Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam, Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ,các văn bản hướng dẫn hiện hành và những hàng hoá này phải được tính trừ trongdanh mục hàng hoá miễn thuế được Bộ Thương mại hoặc cơ quan chức năng duyệt chodoanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.