BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 472/BXD-HĐXD
V/v: chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng trong nước .

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 1508/VPCP-KTN ngày10/3/2009 của Văn phòng Chính phủ kèm theo công văn số 827/UBND-ĐTMT ngày04/3/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương đầu tưdự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng trong nước. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do việc thực hiện công tác đầu tư dự án kéo dài thời gian(từ năm 2006 đến nay) nên dự án trên được thực hiện theo quy định chuyển tiếptừ Nghị định 77/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/1997 đến Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ.

Quy định chuyển tiếp được hướng dẫn tại Điều 45 Nghị định78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ, theo đó:

- Trường hợp Nhà đầu tư ký Hợp đồng Dự án trước ngày Nghịđịnh 78/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chưa được cấp giấy phép đầu tư khôngphải điều chỉnh lại Hợp đồng Dự án nhưng phải thực hiện thủ tục cấp giấy Chứngnhận đầu tư theo quy định của Nghị định này.

- Trường hợp Nhà đầu tư chưa ký hợp đồng Dự án trước ngàyNghị định 78/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chưa được cấp giấy phép đầu tưthì phải thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND thànhphố Hồ Chí Minh giải trình rõ việc thực hiện Dự án này và đối chiếu với các quyđịnh nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh