BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/BXD-PTĐT
V/v: Tổng kết việc thi hành Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Để có cơ sở nghiên cứu soạn thảo sửa đổi, bổ sung, thay thếNghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đôthị (gọi tắt là Nghị định 42) trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2013 theochương trình xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quýcơ quan chỉ đạo các Sở, Ngành có liên quan báo cáo việc thi hành Nghị định 42và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định với các nội dung sau đây:

1. Tổ chức đánh giá, tổng kết việc thi hành Nghị định 42 vàcác văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định từ khi các văn bản này có hiệu lựcthi hành. Đồng thời đánh giá việc thực hiện phân loại trên địa bàn.

2. Nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiệnNghị định 42 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

3. Đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung,thay thế trong Nghị định (nêu rõ lý do và hướng giải quyết).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (Cục Phát triển đô thị) –37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 05/4/2013. Mọi chi tiết xinliên hệ với đ/c Lê Hồng Thủy, Phó trưởng phòng quản lý phát triển đô thị; ĐT:0983033468; Email: quanlydothi.uda@gmail.com./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t.hiện);
- Sở QHKT TP. Hà Nội, TP.HCM (để t.hiện);
- Lưu: VT, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị