TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
----------
V/v: Xác minh chữ ký C/O mẫu E.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2193/HQHCM-GSQL ngày 18/7/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E12442002780005 ngày cấp 21/6/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn