BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/KBNN-KHTH
V/v in giấy nộp tiền vào NSNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý cáckhoản thu NSNN qua KBNN, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn một số điểm về phát hành,quản lý chứng từ Giấy nộp tiền vào NSNN như sau:

1. Về phát hành giấy nộp tiềnvào NSNN:

- Đối với các đơn vị KBNN đã thamgia thực hiện. Dự án hiện đại hóa quy trình thu NSNN thì tổ chức in phôi giấynộp tiền và sử dụng theo chương trình ứng dụng tin học của Dự án. Phôi giấy nộptiền vào NSNN được in từ giấy thường (A4 hoặc A5) hoặc in trên giấy cuộn carbon(giấy liên tục) theo phương án lựa chọn của từng KBNN tỉnh để phù hợp với điềukiện cụ thể về phương tiện, trang thiết bị của từng đơn vị. Ngoài ra, các đơnvị KBNN in sẵn bảng kê nộp thuế theo mẫu để cung cấp cho người nộp kê khai vànộp thuế theo quy trình.

- Đối với các đơn vị KBNN chưa thamgia Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế, KBNN tỉnh tổ chức in phôi giấynộp tiền theo mẫu số C1- 02/NS và C1- 03/NS quy định tại Thông tư số128/2008/TT-BTC để cấp cho các đối tượng nộp NSNN khi đến KBNN để nộp tiền vàoNSNN.

- KBNN tỉnh quyết định việc tổ chứcin phôi giấy nộp tiền để cung cấp cho các đơn vị KBNN trực thuộc theo nhu cầusử dụng trên địa bàn.

- KBNN phối hợp với cơ quan thuếtuyên truyền, hướng dẫn đối với các đối tượng nộp tiền qua tài khoản tại ngânhàng (trường hợp không nộp tiền tại KBNN) để người nộp tiền tự lập, in giấy nộptiền theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính và nộp tiền tại ngân hàng.

- Trường hợp các ngân hàng có thỏathuận với KBNN về việc thu hộ tiền mặt qua ngân hàng thì ngân hàng tổ chức ingiấy nộp tiền vào NSNN theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính để cấp cho ngườinộp tiền. Kinh phí in giấy nộp tiền được thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng ủynhiệm thu hộ giữa KBNN và ngân hàng.

2. Về kinh phí in giấy nộp tiềnvào NSNN:

- Kinh phí in giấy nộp tiền vàoNSNN của các đơn vị KBNN được tính trong kinh phí hoạt động của đơn vị KBNN.Các KBNN tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu kinh phí cho việc in ấn, phát hànhgiấy nộp tiền trong dự toán kinh phí hoạt động nghiệp vụ của đơn vị theo quyđịnh hiện hành.

Đề nghị các KBNN tỉnh, thành phốtriển khai thực hiện việc in và cấp giấy nộp tiền vào NSNN cho các đối tượngnộp tiền theo hướng dẫn tại công văn này, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vàthuận tiện cho người nộp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánhkịp thời về Kho bạc Nhà nước để thống nhất giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban thuộc KBNN;
- Lưu: VT, KHTH

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIẢM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn