BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 472/TCHQ-KTTT
V/v xin miễn phạt, chậm nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng PhúThịnh.
(Số 750 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 05/CV-PT ngày 07/01/2010 của Công ty cổphần đầu tư xây dựng Phú Thịnh về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu.Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì trường hợp của Công tycổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh không thuộc đối tượng được miễn phạt chậm nộpthuế. Vì vậy, đề nghị Công ty nộp đủ số tiền phạt theo đúng quy định.

Căn cứ Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế: người nộp thuế sẽbị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trongtrường hợp có nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày,kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế. Cácbiện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ chấm dứt khi người nộpthuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư xâydựng Phú Thịnh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn