BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4720/TC-CSTC
V/v mua Công trái giáo dục của các đối tượng là công dân VN ở nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Theo quy định tại Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục, Nhà nước khuyến khích các đối tượng là công dân Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia mua Công trái giáo dục đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Bộ Ngoại giao có hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp đối với các đối tượng nói trên, đặc biệt là thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương trong thời gian phát hành công trái.

Trường hợp không thể trực tiếp về Việt Nam tham gia mua công trái, có thể thông qua Đại sứ quán Việt Nam để đăng ký mua. Công trái sẽ được chuyển cho người sở hữu qua Đại sứ quán Việt Nam hoặc gửi lưu ký tại Kho bạc Nhà nước miễn phí tuỳ theo yêu cầu của người mua công trái.

2. Trong điều kiện Công trái giáo dục chỉ phát hành bằng đồng Việt Nam, việc mua công trái giáo dục từ Đô la hoặc các ngoại tệ khác có khả năng chuyển đổi sẽ được Kho bạc Nhà nước nơi bán công trái hướng dẫn đổi thành tiền Việt Nam để mua công trái.

Trường hợp các đối tượng nói trên không trực tiếp mua công trái tại Việt Nam thì Kho bạc Nhà nước nơi bán công trái thực hiện việc chuyển đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá mua ngoại tệ do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại ngày mua công trái; đến hạn thanh toán, nếu có nhu cầu chuyển đổi tiền mua và tiền lãi công trái thành ngoại tệ gốc khi mua thì sẽ được tạo điều kiện để chuyển đổi theo tỷ giá bán ngoại tệ tương ứng của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại ngày thanh toán.

Các nội dung chi tiết liên quan đến đợt phát hành Công trái giáo dục đề nghị liên hệ với Kho bạc Nhà nước Trung ương để có hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Bộ Ngoại giao quan tâm hợp tác để cuộc vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 thành công tốt đẹp./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá