BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4720/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Dịch vụ Viễnthông và Di động HTI

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 307/CV .HTIM ngày 30/07/2009 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Viễn thông và Diđộng HTI về việc xin được hưởng chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung(CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008 - 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 2 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các điều kiệnđể hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệtcủa Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệulực chung (CEPT) của các nước ASEAN (viết tắt là thuế suất CEPT) giai đoạn 2008- 2013 thì trường hợp của Công ty, nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 2Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tài chính nêu trên thì đượcáp dụng thuế suất CEPT.

- Căn cứ điểm 5, Mục II Thông tưsố 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính qui định về việc nộp C/Othì:

Thời điểm nộp C/O cho cơ quanHải quan là thời điểm đăng ký tờ khai.

Trường hợp Công ty chưa nộp đượcC/O tại thời điểm đăng ký tờ khai, nếu Công ty có công văn xin nợ C/O và trongthời hạn 30 ngày doanh nghiệp nộp được C/O thì cơ quan Hải quan xem xét chấpnhận cho nộp bổ sung C/O để làm thủ tục theo qui định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty Cổ Phần Dịch vụ Viễn thông và Di động HTI được biết, đối chiếu vớihướng dẫn nêu trên, liên hệ với Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xemxét, giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn