BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Số: 4721/TCHQ-KTTT
V/v áp thuế NK đường tinh luyện từ khối Asean

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam)
(Xa lộ Hà Nội, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 01- 2009/RB-BTCngày 10/07/2009 của Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam) về vướng mắc trong việc ápdụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đường tinh luyện, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 46/2007/QĐ-BTC ngày 06/06/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 2 củaQuyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 thì:

+ Hàng hoá nhập khẩu trong sốlượng hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) qui định tại Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành hoặc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi đặc biệt CEPTđược quy định tại Quyết định số 25/2007/QĐ-BTC ngày16/04/2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trìnhưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 -2013và thoả mãn các điều kiện để được hưởng thuế suất CEPTtheo quiđịnh tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và Quyết định số25/2007/QĐ-BTC nói trên.

+Hàng hoá nhập khẩu ngoài sốlượng hạn ngạch (hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch)theo quy định của Bộ Thương mại áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạnngạch qui định tại Điều 1 của Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 củaBộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Red Bull (Việt Nam) biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn