BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4722/TCHQ-KTTT
V/v gia hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương Mại - TKV.
(Số 226 Lê Duẩn, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1144/VTTC-KTTC ngày 15/07/2009 của Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương Mại- TKV về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăngđối với máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng nhập khẩu cho các dự án đầu tư. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; khoản 1 Điều 132 Thông tưsố 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì: Người nộp thuế được giahạn nộp thuế đối với số tiền thuế còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúnghạn trong các trường hợp sau đây:

+ Bị thiệt hại về vật chất, gâyảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hoả hoạn, tainạn bất ngờ.

+ Di chuyển địa điểm kinh doanhtheo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà doanh nghiệp phải ngừng hoạtđộng và làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

+ Do chính sách của nhà nướcthay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

+ Do gặp khó khăn khách quan đặcbiệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tàichính.

Đối chiếu với qui định trên thìtrường hợp của Công ty không thuộc trường hợp được xem xét gia hạn nộp thuế.

Căn cứ điểm 1.1 Điều 22 và Phụlục II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthứ tự thanh toán tiền thuế thì trường hợp Công ty có khó khăn về tài chính,Công ty được phép chậm nộp thuế theo kế hoạch nếu đáp ứng các điều kiện quiđịnh tại điểm 2 phụ lục II Thông tư số 79/2009/TT-BTC Đề nghị Công ty liên hệvới Hải quan địa phương nơi công ty có nợ thuế để được hướng dẫn cụ thể.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty Cổ phần Du Lịch và Thương Mại - TKV được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn