BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4723/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng hàng phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng.
(37/61 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 8034/UBND-KTTH ngày 25/12/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng vàcông văn số 35/TH-KD ngày 27/05/2009 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồngvề việc xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 10 xemô tô hai bánh loại Honda 250CC trang bị cho cảnh sát giao thông thành phố ĐàNẵng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, trường hợp xin miễnthuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng hàng phục vụ an ninh bằngngân sách địa phương, Tổng cục Hải quan đang có công văn báo cáo Bộ Tài chínhvà trình Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục xét miễn thuế. Sau khi Thủtướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản chính thứctrả lời Quý Uỷ ban và công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo đểUỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn