BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4724/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế mặt hàng sữa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Qua rà soát dữ liệu trên Hệthống quản lý thông tin giá tính thuế GTT22, Tổng cục Hải quan nhận thấy tạicác Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương,... có nhiều lô hàng sữanhập khẩu với trị giá khai báo thấp so với các lô hàng cùng loại nhập khẩutrước đó trên Hệ thống GTT22 nhưng chưa được các Cục Hải quan địa phương đưavào danh mục mặt hàng trọng điểm hoặc đã đưa vào danh mục mặt hàng trọng điểmnhưng chưa tổ chức kiểm tra, tham vấn và bác bỏ trị giá khai báo tại khâu thôngquan. Ví dụ:

- Lô hàng bột sữa gầy loạiMedium Heat, hàm lượng béo 0,8%, xuất xứ New Zealand, nhập khẩu theo tờ khai số 1103/NKD ngày 26/05/2009 tại Chi cục HQ Quản lý hàng XNK ngoài KCN Bình Dươngcó mức giá 1918.93 USD/tấn nhưng chưa được kiểm tra giá; trong khi trước đó tạiChi cục này, đã có các lô hàng giống hệt, tương tự nhập khẩu với mức giá caohơn, ví dụ lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 487/NKD ngày 11/03/2009 có mức giá2312.86 USD/tấn.

- Lô hàng sữa bột nguyên kem,hàm lượng béo trên 1,5%, xuất xứ New Zealand, nhập khẩu theo tờ khai số 5487/NKD ngày 27/04/2009 tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực IV có mức giá1500 USD/tấn nhưng chưa được kiểm tra giá; trong khi trước đó tại Chi cục này,đã có các lô hàng giống hệt, tương tự nhập khẩu với mức giá cao hơn, ví dụ lôhàng nhập khẩu theo tờ khai số 1241/NKD ngày 05/02/2009, 2327/NKD ngày27/02/2009 có mức giá 1900 USD/tấn và mặt hàng sữa thuộc danh mục các mặt hàngtrọng điểm của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 555/HQHCM-TGTT ngày 26/02/2009.

Để tăng cường công tác quản lýgiá tính thuế mặt hàng sữa nhập khẩu, căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/05/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn xác định giá tính thuế,Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố có mặt hàng sữa nhậpkhẩu thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Đưa mặt hàng sữa, bao gồm cảsữa nguyên liệu và sữa thành phẩm, vào danh mục các mặt hàng trọng điểm cần tậptrung quản lý giá tại địa phương.

2. Tổ chức thu thập các thôngtin về giá mặt hàng sữa trước đó có độ tin cậy cao trên hệ thống GTT22 kết hợpvới thu thập thông tin nguồn khác theo từng chủng loại để xây dựng mức giá kèmtheo danh mục trọng điểm làm cơ sở để tổ chức kiểm tra, xác định dấu hiệu nghivấn, tổ chức tham vấn và xác định trị giá ngay tại khâu thông quan hàng hoátheo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính.

3. Trên cơ sở danh mục mặt hàngtrọng điểm và mức giá kèm theo, căn cứ quy định tại phần III Thông tư số40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, thực hiện kiểm tra trị giá tạikhâu thông quan đối với lô hàng sữa nhập khẩu theo từng chủng loại phù hợp. Cụthể:

>> Xem thêm:  Thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) của mặt hàng thủy sản là 0% không hay 10 %?

- So sánh đối chiếu trị giá khaibáo của từng lô hàng sữa nhập khẩu với cơ sở dữ liệu giá để xác định các lôhàng nghi vấn về mức giá theo quy định tại tiết b.3, điểm b khoản 3 mục I phầnIII Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

- Tổ chức tham vấn, bác bỏ trịgiá khai báo đối với các lô hàng sữa nhập khẩu có nghi vấn về mức giá.

- Xác định trị giá sau tham vấntheo đúng trình tự, nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở dữliệu giá có sẵn, thu đủ thuế theo quy định nhằm hạn chế hiện tượng gian lậnthương mại qua giá.

4. Xác định dấu hiệu nghi vấntrị giá khai báo, cập nhật kết quả tham vấn, kết quả xác định trị giá ngay saukhi thực hiện vào chương trình GTT22 để các Cục Hải quan thực hiện thống nhất.

5. Tổ chức thực hiện:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện điểm 1, điểm 2 công văn này và báo cáo cụ thể từng chủngloại mặt hàng sữa nhập khẩu đưa vào danh mục trọng điểm và mức giá xây dựng kèmtheo về Tổng cục trước ngày 28/08/2009; đồng thời báo cáo kết quả thực hiệnđiểm 3 công văn này theo quy định tại công văn số 4080/TCHQ-KTTT ngày 25/8/2008của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn