BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4726/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bo mạch.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0538/HQĐNa-GSQL ngày 20/4/2011 và công văn số 0824/HQĐNa-GSQL ngày 01.06.2011 của Cục Hải quan Đồng Nai về phân loại mặt hàng bo mạch (CDI assy) để sản xuất bộ phân phối điện và đánh lửa xe máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

Trường hợp mặt hàng là bộ phân phối điện dùng để điều khiển chu kỳ đánh lửa của xe máy, thuộc nhóm 85.11, mã số 8511.30.90.90.

Trường hợp mặt hàng là bộ phân phối điện chưa hoàn chỉnh, bao gồm mạch điện tử đã lắp ráp hoàn chỉnh và vỏ nhựa đi kèm, thuộc nhóm 85.11, mã số 8511.30.20.90.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường