BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4727/BCT-XNK
V/v nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Sài Gòn
Địa chỉ: 3G Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 51/CƯTBBG ngày 10 tháng 5 năm 2013 của công ty cổ phần Cung ứngtàu biển Sài Gòn về việc đề nghị hướng dẫn nhập khẩu rượu để kinh doanh bánhàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Việcnhập khẩu rượu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh(không tiêu thụ nội địa) tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhQuy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, không phải thực hiện theo các quyđịnh tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ vềsản xuất, kinh doanh rượu.

BộCông Thương thông báo để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, nganntt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh