BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 473/BHXH-KHTC
V/v Định mức chi nhập cơ sở dữ liệu thu BHXH.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 08/8/2008, Trungtâm Thông tin có văn bản số 78/BHXH-CNTT hướng dẫn việc nhập dữ liệu thông tintrên sổ BHXH vào phần mềm MISBHXH.

Để triển khai thựchiện công tác nhập cơ sở dữ liệu nói trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy địnhtạm thời định mức chi cho công tác nhập dữ liệu của đối tượng tham gia BHXHtrước ngày 01/1/2008 là 2.500 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai ngàn năm trăm đồng cho 01bộ hồ sơ). Kinh phí để thực hiện công tác trên từ nguồn Quỹ Phát triển hoạt độngsự nghiệp của ngành; vì vậy các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị đầy đủcác điều kiện để tổ chức nhập dữ liệu của các đối tượng tham gia BHXH theo đúnghướng dẫn của Trung tâm Thông tin.

2. Định kỳ hàng quý,các đơn vị báo cáo về BHXH Việt Nam (cùng với báo cáo tài chính) số lượng hồ sơđã hoàn thành nhập cơ sở dữ liệu, số tiền chi bồi dưỡng, khoán, thuê mướn đểlàm cơ sở chi tiền và xin cấp phát kinh phí (theo mẫu kèm theo văn bản này).

3. Theo dõi và hạchtoán kế toán:

3.1. Các đơn vị mởsổ theo dõi số lượng hồ sơ hoàn thành nhập liệu và chi bồi dưỡng, khoán, thuêmướn theo mức là 2.500 đồng/01 bộ hồ sơ.

3.2. Khi chi tiềnbồi dưỡng, khoán hoặc thuê mướn, hạch toán kế toán:

Nợ TK 342.

Có TK 111, 112

3.3. Khi nhập tiềncủa BHXH Việt Nam cấp phát cho đơn vị để sử dụng cho công tác nhập liệu, hạchtoán kế toán:

Nợ TK 112

Có TK 342.

3.4. Đối với số lượnghồ sơ đã hoàn thành nhập liệu trong năm 2008, đơn vị lập báo cáo chung vào kỳbáo cáo của quý I/2009.

Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam đểxem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm TT.
- Lưu VT, KHTC (3 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

BẢO HIỂM XÃ HỘITỈNH, TP …..

BẢNGTỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ CỦA ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TRƯỚC NGÀY 01/1/2008 ĐÃHOÀN THÀNH NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

Qúy…….. Năm ……….

STT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ đã hoàn thành nhập liệu

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Văn phòng BHXH tỉnh, TP …

2

BHXH Quận (huyện) A

3

BHXH Quận (huyện) B

4

BHXH Quận (huyện) C

………………….

………………….

Cộng

Trưởng phòng KH-TC

Trưởng phòng CNTT

Trưởng phòng thu BHXH

Thủ trưởng đơn vị