BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
V/v: Vướng mắc xử phạt nộp hồ sơ thanh khoản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Aroma Bay Candles

Trả lời công văn số 0112/CV-XNK ngày 28/12/2011 của Công ty TNHH Aroma Bay Candles về việc vướng mắc về xử phạt nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Về việc xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản:
+ Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản là 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, không thu thuế hoặc kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế vẫn phải thực hiện theo đúng quy định nêu trên nhưng doanh nghiệp phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.
+ Hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009). Việc xử phạt sẽ căn cứ vào từng trường hợp và hồ sơ vụ việc cụ thể, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xác định mức phạt.
- Trường hợp Công ty không đồng ý với việc xử phạt thì có quyền khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?