UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/UBND-NC

Bến Tre, ngày 24 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 có hiệu lực từ ngày 01/4/2005 đã quyđịnh rõ trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ bannhân dân các cấp. Song các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnhvà Uỷ ban nhân dân huyện, thị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm2005 vẫn chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định. Như: đa số trường hợpkhông tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo văn bản, có trường hợp không gửi văn bảnthẩm định hoặc gửi thẳng cho Uỷ ban nhân dân để Uỷ ban nhân dân phải có côngvăn gửi cơ quan Tư pháp thẩm định; hồ sơ trình quyết định, chỉ thị cho Uỷ bannhân dân không đầy đủ; văn bản không có tính pháp quy lại gửi thẩm định....

Để việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luậtđúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 đã quy định; trong khi chưa có nghịđịnh của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; nhằm thực hiệnbước đầu về cải cách hành chính trong xây dựng thể chế để đưa công tác vào nềnếp, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Công văn này hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thammưu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị khi giúp Uỷ ban nhândân soạn thảo quyết định, chỉ thị phải thực hiện những công việc cần thiết sau:

1. Trước hết cán bộ được phân công soạn thảoquyết định, chỉ thị phải nghiên cứu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân để nắm vững nguyên tắc, thẩm quyền,trình tự, thủ tục soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhândân từng cấp. Đồng thời nghiên cứu Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCPcủa Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ngày 06/5/2005 để thực hiện đúng thể thứcvà kỹ thuật trình bày văn bản.

2. Đối với việc soạn thảo quyết định, chỉ thịcủa Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị:

a) Khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhândân huyện, thị phân công cơ quan chuyên môn soạn thảo quyết định, chỉ thị hoặccơ quan chuyên môn chủ động đề xuất việc soạn thảo quyết định, chỉ thị thì phảitổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trựctiếp của quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân. Những ý kiến đóng góp cho dựthảo quyết định, chỉ thị được cơ quan soạn thảo chọn lọc để hoàn chỉnh văn bản;đồng thời phải có bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị đó, tiếptheo phải soạn thảo tờ trình và trực tiếp gửi hồ sơ cho cơ quan thẩm định (ởcấp tỉnh là Sở Tư pháp, ở cấp huyện là Phòng Tư pháp), chứ không được chuyểnthẳng về Uỷ ban nhân dân.

b) Hồ sơ gửi thẩm định, bao gồm:

+ Công văn yêu cầu thẩm định của cơ quan soạnthảo quyết định, chỉ thị;

+ Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị (tờtrình và dự thảo quyết định, chỉ thị phải được photo thành 03 bản);

+ Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉthị;

+ Các tài liệu có liên quan (kết quả khảo sát,đánh giá thực trạng, quan hệ xã hội ở địa phương liên quan đến dự thảo; các vănbản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản Trung ương liên quanđến dự thảo; nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến dự thảo; thôngtin, tư liệu liên quan đến dự thảo).

c) Sau khi thẩm định, cơ quan tư pháp làm báo cáothẩm định gửi cho cơ quan soạn thảo; trên cơ sở báo cáo thẩm định, cơ quan soạnthảo hoàn chỉnh lại văn bản trước khi trình Uỷ ban nhân dân.

Hồ sơ trình dự thảo quyết định, chỉ thị cho Uỷban nhân dân phải đủ các văn bản sau:

+ Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị;

+ Báo cáo thẩm định;

+ Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉthị;

+ Các tài liệu khác có liên quan;

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạnthảo, cơ quan thẩm định phải đảm bảo đúng thời hạn luật định trong công tácsoạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan soạn thảo phải gửi hồsơ dự thảo văn bản cho cơ quan thẩm định trước ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh họp là15 ngày; cơ quan thẩm định phải gửi hồ sơ dự thảo văn bản cho cơ quan dự thảotrước ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh họp thông qua là 7 ngày.

Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với công tác soạnthảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, còn đối với văn bản khác thì khôngthực hiện.

Để công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtở địa phương vào nề nếp, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Uỷ bannhân dân huyện thực hiện tốt tinh thần Công văn này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà