VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Mở tuyến vận tải hành khách từ TP. Hà Tĩnh qua thị xã Thà Khẹt đến Nakhon Phanom
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 1778/UBND-GT1 ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc mở tuyến vận tải hành khách từ thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) qua thị xã Thà Khẹt (tỉnh Khăm Muộn - Lào) đến tỉnh NaKhon Phanom (Thái Lan); ý kiến của các Bộ tại các văn bản số 6055/GTVT-VT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải, số 4220/BQP-TM ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Quốc phòng, số 1744/BCA-A61 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công an; số 4742/BCT-KV1 ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công thương; số 1820/BNG-UBBG ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Ngoại giao; số 3638/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:
Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và phía Lào và Thái Lan để thống nhất việc mở tuyến vận tải từ thành phố Hà Tĩnh đi qua thị xã Thà Khẹt (tỉnh Khăm Muộn, Lào) đến tỉnh NaKhon Phanom (Thái Lan) và ngược lại nhằm tạo thuận lợi cho việc qua lại của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: KTN, NC, KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HQ.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Văn Tùng