BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4733/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ban Quản lý KCN Việt Nam –Singapore.

Trả lời công văn số 674/BQL-DTDNngày 28/9/2010 của Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore về việc xác định ưu đãithuế TNDN của Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 3 Điều 37 Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định cơ sở kinh doanh được miễnthuế thu nhập doanh nghiệp cho các phần thu nhập có được trong trường hợp sau:

“3. Phần thu nhập từ doanh thu bánsản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, nhưngtối đa không quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu áp dụng công nghệ mới này để sảnxuất sản phẩm.”

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thu nhập được miễnthuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“2. Đối với thu nhập từ việc thựchiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thu nhập từ kinhdoanh sản phẩm sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ sản xuất sản phẩm làm ra từcông nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, thời gian miễn thuế tối đakhông quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất sản phẩm theo hợp đồng nghiên cứukhoa học và ứng dụng công nghệ, sản xuất thử nghiệm hoặc sản xuất theo côngnghệ mới…”.

- Theo công văn trình bày thì Côngty TNHH Hoya Lens Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài thànhlập tại KCN Việt Nam – Singapore II theo Giấy chứng nhận đầu tư số4630430000011 chứng nhận lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày20/7/2007 do Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore cấp, Công ty triển khai thựchiện dự án và chính thức hoạt động từ tháng 9/2008.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam thành lập ngày 18/01/2007 và chính thức đivào hoạt động từ tháng 9/2008 thì áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo quyđịnh tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định về thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo điều kiện thực tế đáp ứng của doanh nghiệp.

Trường hợp năm 2010, Công ty TNHHHoya Lens Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản xác nhận công nghệsản xuất các loại mắt kính do Công ty ứng dụng tại nhà máy trong KCN Việt Nam –Singapore II là công nghệ mới lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam thì thunhập từ sản xuất sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại ViệtNam được miễn thuế TNDN, thời gian miễn thuế tối đa không quá 01 năm, kể từngày sản xuất theo công nghệ mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định số24/2007/NĐ-CP Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên.

Trong cùng một thời gian, nếu Côngty được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhậpthì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất theo quy định của Luậtthuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo Ban Quản lýKCN Việt Nam – Singapore biết và đề nghị Quý Ban liên hệ với cơ quan quản lýthuế tại địa phương để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai