BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4734/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hoạt động bán nợ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 7372/CT-KKKTTngày 03/08/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắcvề thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán nợ, sau khi báo cáo Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8.a mục II, phần A Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm cáchình thức: cho vay; chiết khấu và tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và cácgiấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụngkhác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại ViệtNam cung ứng” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thuế suất thuếGTGT 10%.

Ngày 28/01/2011, Bộ Tài chính đã cócông văn số 1474/BTC-TCT hướng dẫn về chính sách thuế đối với nghiệp vụ thu hồinợ của các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Căn cứ hướng dẫn trên:

- Trường hợp Ngân hàng thương mạicổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu ký hợp đồng bán nợ cho Côngty TNHH Thủy sản Changhua Việt Nam để thu hồi nợ thì đây là hoạt động bán nợcủa Ngân hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty TNHH Thủy sảnChanghua Việt Nam ký hợp đồng bán lại toàn bộ số nợ đã mua của Ngân hàng thươngmại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu cho Công ty TNHH NgọcTùng thì hoạt động này không phải là hoạt động bán nợ của Ngân hàng và tổ chứctín dụng. Do đó, Công ty TNHH Thủy sản Changhua Việt Nam phải kê khai, nộp thuếGTGT với thuế suất 10% khi bán nợ cho Công ty TNHH Ngọc Tùng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCNH;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn