BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4734/TCT-CS
V/v: Xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời Côngvăn số 5204/CT-THNVDT ngày 25/08/2010 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về xử phạtnộp chậm hồ sơ khai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xử lývi phạm đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngàyđối với trường hợp người nộp thuế là cá nhân chủ tài sản kê khai nộp tiền sửdụng đất, tiền thuê đất,....

- TạiĐiều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“ Điều 108.Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộpthuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủsố tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:

1. Không nộphồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chínmươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định...”.

- Tại Điều14, Mục 2, Chương I Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủquy định:

“Điều 14. Xửphạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộpthuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản lýthuế ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận thì còn bịxử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

...a) Khôngnộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tạikhoản 1,2,3 và khoản 5 Điều 32 của Luật Quản lý thuế, hoặc kể từ ngày hết thờihạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật Quản lýthuế...”.

Căn cứ cácquy định trên, trường hợp người nộp thuế nộp tờ khai thuế sau 90 ngày, kể từngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì bị coi là hành vi trốn thuế, gian lậnthuế và bị xử phạt theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007của Chính phủ nêu trên.

2. Về nộp hồsơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuếphải nộp đối với trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp.

- Tại khoản2, Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủquy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính thuế quy định:

“2. Sửa đổi,bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau:

5. Phạt tiềntừ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

...b) Nộp hồsơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuếphải nộp”.

Căn cứ cácquy định trên, trường hợp hồ sơ khai thuế đầy đủ, rõ ràng và người nộp thuế nộphồ sơ khai thuế sau 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì bị phạtmức phạt mức cao nhất không quá 5.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số13/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp hồsơ khai thuế có nghi vấn, cơ quan thuế tiến hành thanh tra kiểm tra và ngườinộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơkhai thuế, nếu kết quả kiểm tra có số thuế phải nộp bằng hoặc nhỏ hơn số thuếđã kê khai thì người nộp thuế bị phạt mức cao nhất không quá 5.000.000 đồng.Trường hợp kết quả kiểm tra có số thuế phải nộp lớn hơn so với số thuế đã kêkhai sẽ bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS; Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế; Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai