BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4735/TCHQ-KTTT
V/v thông báo

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Nam Định
(Số 119 Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

Tổng cục Hải quan nhận được thông báo hủy bảo lãnh đối vớicác bảo lãnh số 380360900057 phát hành ngày 13/4/2009 và bảo lãnh số380360900058 phát hành ngày 13/4/2009 cho Công ty cổ phần Dệt Lụa Nam Định củaNgân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Nam Định. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 Phần I Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo lãnh số tiềnthuế phải nộp thì nội dung Thư bảo lãnh phải bao gồm những nội dung chính sau:“Tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax của người nộp thuế được bảolãnh, của tổ chức bảo lãnh và của cơ quan hải quan nhận bảo lãnh”. Do đó, Tổngcục Hải quan đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnhNam Định thông báo trực tiếp tới Chi cục Hải quan nơi Công ty cổ phần Dệt LụaNam Định đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng Thương mại cổ phầnCông thương chi nhánh tỉnh Nam Định biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng