BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4736/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Thương mại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc.
(Lô C 38/I-C38 Đ.số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM)

Trả lời công văn số 114. 07/VL .09ngày 28/7/2009; số 54. 04/VL .09 ngày 22/4/2009 của Công ty TNHH Thương mại chếbiến thực phẩm Vĩnh Lộc về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tàisản cố định Dự án đầu tư; Sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan thành phố HồChí Minh tại công văn số 1579/HQHCM-NV ngày 21/5/2009, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hồ sơ miễn thuế nhập khẩu của Dự án ưu đãiđầu tư, thì:

Theo trình bày của Công ty TNHHThương mại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc và báo cáo của Cục Hải quan thành phố HồChí Minh, thì trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cốđịnh của Dự án ưu đãi đầu tư, Công ty chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩumiễn thuế lần đầu với cơ quan Hải quan. Công ty đăng ký tờ khai theo loại hìnhkinh doanh, tại 02 tờ khai hải quan số 24866/NKD-KV1 -CL; số 24868/NKD-KV1 -CLngày 22/5/2008 phải nộp thuế theo quy định. Do vậy, số hàng hóa này không đủđiều kiện và đáp ứng đầy đủ về thủ tục hồ sơ để được miễn thuế nhập khẩu, tạotài sản cố định theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại chế biến thực phẩmVĩnh Lộc được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông