BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4736/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 161/2011/SDI-CV ngày 15/12/2011 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn(SDI), mã số thuế 0301707699 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 Mục I, điểm 1 Mục II PhầnD Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT;

Căn cứ điểm 2 Mục I Phần D Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 2 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 1 Mục I Phần G Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế;

Căn cứ điểm 6.2.1 Mục I Phần B Thôngtư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lýcác khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Điều 41 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ các quy định nêu trên, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư vàphát triển Sài Gòn đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, chưa phát sinhdoanh thu, kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng 04/2001 đến tháng 08/2011 thì đượchoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nếu Công ty đảm bảo các điều kiện sau:

- Luận chứng kinh tế kỹ thuật có ítnhất một sản phẩm đầu ra của dự án đầu tư chịu thuế GTGT.

- Về điều kiện, thủ tục hồ sơ hoàn thuếvà hóa đơn, chứng từ thực hiện theo quy định hiện hành.

- Doanh nghiệp phải có văn bản cam kếtthực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án,giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được phê duyệt và nếu vi phạm sẽ bị thuhồi số tiền thuế GTGT đã hoàn, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổphần đầu tư và phát triển Sài Gòn được biết, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căncứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quanvà hướng dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường