BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4738/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Trả lời công văn số 1597/CT-TTHTngày 11/8/2011 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên vướng mắc về chính sách thuế của Côngty cổ phần Alphanam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về lợi thế quyền sử dụng đấtthuê

- Điểm 2.13 mục IV phần C Thông tưsố 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp chiphí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định: chi về mua và sử dụng cáctài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệuthương mại, lợi thế kinh doanh… được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưngtối đa không quá 3 năm”.

- Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 203/2009/TT-BTC quy định: “Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhânviên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí chogiai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế kinh doanh khôngphải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanhtrong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạtđộng.”.

- Ngày 29/01/2011, Bộ Tài chính cócông văn số 1560/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố về phân bổ giá trịlợi thế kinh doanh.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêutrên, trường hợp doanh nghiệp bỏ ra các khoản chi phí nếu có đầy đủ hóa đơn,chứng từ theo quy định để có lợi thế kinh doanh thì giá trị lợi thế kinh doanhđược phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 03 năm. Theo đó,trường hợp Công ty cổ phần Alphanam đánh giá lại tài sản để góp vốn trong đó cókhoản giá trị lợi thế quyền sử dụng đất thuê thì giá trị lợi thế quyền sử dụngđất thuê không phải là tài sản cố định vô hình nên không được trích khấu hao vàkhông được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế.

Quy định về việc góp vốn, đề nghịCục Thuế hướng dẫn Công ty nghiên cứu tại Luật doanh nghiệp và các văn bản quyphạm pháp luật có liên quan.

2. Về việc chuyển nhượng vốn góp

Trường hợp Công ty cổ phần Alphanamgóp vốn bằng TSCĐ, sau đó Công ty chuyển nhượng phần góp vốn thì xác định nhưsau:

- Nếu chuyển nhượng vốn thôngthường thì thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn này phải kê khai nộp thuế TNDNđối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại phần E Thông tư số130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số130/2008/TT-BTC .

- Nếu chuyển nhượng vốn gắn vớichuyển nhượng bất động sản thì khoản thu nhập này Công ty phải kê khai nộp thuếTNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại phần GThông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sungThông tư số 130/2008/TT-BTC Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không đượchưởng ưu đãi thuế TNDN và không được bù trừ với thu nhập của hoạt động sản xuấtkinh doanh.

3. Về việc chuyển nhượng hệthống mạng lưới nhà phân phối

Mục V phần C Thông tư số130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác như sau: “Thu nhậpkhác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập nàykhông thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh củadoanh nghiệp…”.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy địnhnêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp xác định cụ thể khoản thu nhậptừ chuyển nhượng hệ thống phân phối khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Hưng Yên biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường