BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 473TCT/ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động gia công hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Captopia Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 0412-01CV ngày 01/12/2004 của Công tyTNHH Captopia Việt Nam về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vàocủa hoạt động gia công hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động gia cônghàng hóa, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 1607 TCT/CS ngày 15/4/2002:trường hợp doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa có mua hộ nguyên liệu, phụ liệutheo hợp đồng của bên nước ngoài giao gia công, doanh nghiệp nhận gia công phảihạch toán toàn bộ tiền mua hộ nguyên vật liệu do phía nước ngoài thanh toán vàodoanh thu gia công, đồng thời hạch toán vào chi phí giá mua không bao gồm thuếGTGT. Thuế GTGT nguyên vật liệu mua hộ nước ngoài để gia công được kê khai tínhkhấu trừ theo quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương thực hiện đúng hướng dẫntại công văn số 1607TCT/CS nêu trên: trường hợp Công ty TNHH Captopia Việt Nam(là doanh nghiệp nhận gia công) mua hộ nguyên liệu, phụ liệu theo hợp đồng(hoặc phụ lục hợp đồng) của bên nước ngoài giao gia công thì Công ty được hạchtoán vào chi phí và doanh thu giá mua không bao gồm thuế GTGT nếu có đầy đủchứng từ hợp pháp. Thuế GTGT nguyên vật liệu mua hộ được kê khai tính khấu trừtheo quy định. Trường hợp Công ty hạch toán chưa đúng theo quy định đề nghị Cụcthuế hướng dẫn Công ty hạch toán lại cho đúng và Công ty phải chịu xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Captopia Việt Nam và Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến