CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 474/CP-QHQT
V/v Bổ sung danh mục dự án TCP vận động FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2525 BKH/KTĐN ngày 23 tháng 4 năm 2002) về việc tiếp nhận Dự án "Thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trường và giảm nghèo, nâng cao năng lực trong việc hình thành và xây dựng dự án", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án trên với tổng kinh phí là 325.000 USD vào danh mục các dự án vận động Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ trong tài khoá 2001 - 2002.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho FAO biết quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng FAO Hà Nội hoàn chỉnh văn kiện Dự án, trình duyệt theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn