TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
V/v: Hướng dẫn thủ tục cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Các công ty
(Đ/c: …………………………………………)
Trả lời công văn đề nghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan theo hướng dẫn tại công văn 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 22/4/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4351/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Theo đó doanh nghiệp có nhu cầu cấp mã địa điểm tập kết lưu giữ hàng hóa xuất khẩu gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý doanh nghiệp bộ hồ sơ gồm:
1/ Văn bản đề nghị cấp mã địa điểm theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm công văn này (01 bản chính).
2/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (01 bản chụp).
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý địa điểm đề nghị được cấp mã để được hướng dẫn cụ thể (gửi kèm mẫu phụ lục 01 ban hành kèm công văn 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TH (2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

Phụ lục 1

CÔNG TY……….
-------
Số:
V/v
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
….., ngày tháng năm 2014

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh…. (nơi có kho bãi)
Thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 và công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính, Công ty….. đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh…. Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi, cụ thể như sau:
1. Tên Công ty
2. Địa điểm kho bãi:
3. Diện tích kho bãi:
4. Tình trạng sở hữu kho bãi: (ghi rõ kho bãi của chính công ty hay kho bãi thuê mượn; trường hợp thuê mượn thì ghi rõ chủ sở hữu kho bãi)
5. Hệ thống trang thiết bị của kho bãi
(trường hợp có nhiều địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu thì khai chi tiết từng địa điểm hoặc lập danh sách đính kèm công văn)
Đề nghị Tổng cục hải quan, Cục Hải quan tỉnh…. Xem xét cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu nêu trên để Công ty thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……
GIÁM ĐỐC

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?