BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 474/TCHQ-KTTT
Về việc xử lý vướng mắc chuyển đổi loại hình DN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Trả lời công văn số 1258/HQCT-NVngày 24/11/2008 của Cục Hải quan Cần Thơ về vướng mắc trong quá trình chuyểnđổi từ loại hình doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp Khu công nghiệp cóvốn đầu tư trong nước của Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Nam Hải, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1- Về thủ tục hải quan và thuếđối với nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanhnghiệp bình thường:

- Về thủ tục hải quan đề nghịCục hải quan TP. Cần Thơ thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan.

- Về thuế : Đối với phần nguyênvật liệu của doanh nghiệp chế xuất sau khi thanh khoản còn tồn nếu dự kiến tiếptục đưa vào sản xuất xuất khẩu sau khi chuyển đổi thì kê khai nộp thuế theo quiđịnh. Chính sách thuế thực hiện đối với trường hợp này áp dụng như hàng nhậpkhẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Thời hạn nộp thuế tính từ thời điểm đăng ký tờkhai nhập khẩu vào nội địa.

2- Đối với tài sản cố định:

Đề nghị Cục Hải quan Cần Thơkiểm tra trường hợp Công ty thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải (doanh nghiệp bìnhthường sau khi chuyển đổi) và Công ty TNHH Hải sản Thanh Thế (Công ty đượcthành lập thêm sau khi chuyển đổi) nếu thuộc đối tượng được miễn thuế theo Điều16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005, đáp ứng các quy định tại điểm1.6 Mục I Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu thì thủ tục hải quan, chính sách thuế, thủ tục quản lýthuế thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.(Công ty phải thực hiện đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố địnhmiễn thuế có văn bản cam kết về việc sử dụng đúng mục đích số tài sản cố địnhđược miễn thuế. Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện trừ lùi và miễn thuế nhập khẩutheo quy định. v.v).

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Cần Thơ biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn