BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4741/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC

Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
(S 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2047/TM ngày 08/4/2015 của Liên doanh Việt-NgaVietsovpetro đề nghị xử lý một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.Về vấn đề này, B Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án của tổ chức, cá nhânnhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho đối tượng miễnthuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế:

- Theo quy định tại khoản 21 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì “hàng hóa nhập khẩu được miễn thuếnhập khẩu theo Điều ước quốc tế” thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hóa (giá cung cấp hàng hóa theo hợpđồng ủy thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thu không bao gồm thuế nhập khẩu) đểcung cấp cho các đối tượng được hưởng ưuđãi miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế thì cũng được miễn thuế nhập khẩuđối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu.

2. Về việc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu:

Để tạo thuận lợi chodoanh nghiệp, Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định hàng hóa nhập khẩu theoĐiều ước quốc tế thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, không phải xét miễn thuếnhưng phảiđăng ký Danh mục hàng hóa miễnthuế với cơ quan Hải quan. Trong điều kiện thời gian thực hiện gấp, Liên doanhđã ký hợp đồng ủy thác, hàng hóa đã về đến cảng nhưng chưa đăng ký Danh mục miễn thuế, Bộ Tài chính giao CụcHi quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý miễnthuế đối với số hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế theo Hiệp định giữaChính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp táctrong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí, nhưng chưa đăng ký Danh mục miễn thuế theo quy định. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩucho số hàng hóa nêu trên, Liêndoanh có trách nhiệm báo cáo cụ thể số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trừ lùi theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetrobiết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa-Vũng Tàu (để t/h);

- Lưu: VT, TCHQ (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn