BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4743/TCT-KK
V/v điều kiện thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH MTV dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

Trả lời công văn số 7976/CT-TTHTngày 21/9/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 1300/TCTCHKMN-SASCOngày 4/11/2011 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hàng không sân bay TânSơn Nhất đề nghị hướng dẫn điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để đượckhấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Điểm 1.3.b mục II Phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thìmột trong các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “Có chứng từ thanhtoán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giátrị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồngtheo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lầntheo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không cóchứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với hóa đơn nàycơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hànghóa, dịch vụ mua vào”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất thực tếcó mua nước giải khát (bia các loại) của các Doanh nghiệp tư nhân, trong hợpđồng mua bán nêu cụ thể phương thức thanh toán bằng chuyển khoản (số tài khoản,người thụ hưởng và ngân hàng) thì được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấutrừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hàng không sân bayTân Sơn Nhất được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ PC,CS (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường