BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4745/BCT-XNK
V/v: bán kèm dầu, mỡ nhờn với thiết bị chuyên dùng

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Kobelco Việt Nam
(Số 12 đường 2A, KCN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai)

Trảlời công văn số 01/13/CV /KCMV ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH KobelcoViệt Nam về việc bán kèm dầu, mỡ bôi trơn với máy móc thiết bị chuyên dùngtrong công nghiệp, xây dựng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căncứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (naylà Bộ Công thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và cáchoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tưsố 472043000628 của Công ty do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Naicấp, việc Công ty TNHH Kobelco Việt Nam đề nghị nhập khẩu mặt hàng dầu thủylực, dầu bôi trơn (mã HS: 2710 1943) và dầu bôi trơn (mã HS: 2710 1944) để bánkèm với máy móc thiết bị chuyên dùng trong công nghiệp, xây dựng là không phùhợp với quy định nêu trên và nội dung dự án đầu tư.

2. Cácmặt hàng dầu thuỷ lực, dầu bôi trơn nêu trên thuộc danh mục hàng hóa trong nướcđã sản xuất được theo Thông tư số 04/2012/TT-BKH ngày 13 tháng 8 năm 2012 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư, do vậy, Bộ Công Thương đề nghị Công ty mua trong nướccác loại dầu bôi trơn nêu trên để thực hiện mục tiêu của dự án “cung cấp các dịchvụ bảo trì, sửa chữa, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật” đối với máy móc, thiết bịchuyên dùng trong công nghiệp và xây dựng cho khách hàng của Công ty.

BộCông Thương thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ Đồng Nai;
- Lưu: VT, XNK (Khanhhg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh