BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4747/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Tập đoàn dệt may Việt Nam,
(25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 636/TDDMVN-KTĐT ngày 15/7/2009 của Tập đoàn dệt may Việt Nam v/v thuế nhậpkhẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) của thiết bị đồng bộ cho nhà máy nhuộm, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Phần AThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiếtvề thuế GTGT, thì: Hàng hoá thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theoquy định nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai nộp thuế GTGT khâu nhậpkhẩu với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quyđịnh nêu trên và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khainhập khẩu hàng hoá để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo đểTập đoàn dệt may Việt Nam biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông